Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wrocławiu

 

W I połowie roku 2014 zakończono nadzór – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - (w konsorcjum z firmą EGIS Poland Sp. z o.o.) modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Janówek we Wrocławiu o przepustowości Q = 140 000 m3/d i RLM = 1 000 000. Nadzór obejmował 2 kontrakty na roboty budowlane: „Zadanie B1 - Docelowy system oczyszczania - rozbudowa i modernizacja WOŚ” oraz „Zadanie B2 - Docelowy system oczyszczania - modernizacja pompowni Stary Port i systemu przerzutowego”, objętych Projektem: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - Etap II”.