Udział w Konferencji w dniu 20.11.2013 r.

 

Prezes Zarządu Włodzimierz Glamkowski uczestniczył, na zaproszenie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., w Konferencji nt. "Ocena postępu robót projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”. Udział wzięła m.in. Pani Prezes WFOŚiGW informując o wdrażaniu POIiŚ w woj. małopolskim. "Biprowod-Warszawa" jest Inżynierem Kontraktu dla tego Projektu.