Konferencja w Siedlcach nt. Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce”

 

W dniu 27 października 2010 roku odbyła się konferencja informacyjna z mieszkańcami miasta Siedlce, która dotyczyła przedstawienia zagadnień i zaawansowania realizacji Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce” finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W programie było m.in. odsłonięcie tablicy oraz prezentacja projektu.

Projekt od początku był przygotowany przez firmę „Biprowod-Warszawa” Sp. z o.o. i obejmował opracowanie koncepcji, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie z UE, projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie renowacji sieci kanalizacyjnej. Pracami ze strony „Biprowodu –Warszawa” kierował Pan Andrzej Stelmaszczyk, a szczególnym zaangażowaniem w pracę wykazała się Pani Genowefa Kłoss. Aktualnie trwają roboty na trzech kontraktach wykonawczych tj. renowacji sieci kanalizacyjnej, budowie kolektorów „Strzała” oraz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Zarządzaniem kontraktami wykonawczymi zajmuje się „Biprowod-Warszawa” pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu. Zespołem kieruje mgr inż. Anna Misiec-Konopińska.