Rzeszów

Opracowanie dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie.

Termin realizacji: 1997 r.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni”.

Termin realizacji: 2016 r.
Przepustowość Q = 62 500 m3/d