Hrubieszów

Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z prasą do osadu” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie miejskiej Hrubieszów”

Termin realizacji: 2010 r.