Rawa Mazowiecka

Inżynier Kontraktu zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Rawa Mazowiecka” - Faza I.

Przepustowość: Q=7 000 m3/d
Termin realizacji: 2010 ÷ 2013 r.